sobota, 6 lipca 2013

Starzenie się społeczeństwa. Krótka analiza.


W ostatnim dwudziestoleciu mieliśmy do czynienia z istotną zmianą struktury demograficznej ludności Polski. W 1990 r. udział osób w wieku 0-17 lat (tzw. wiek przedprodukcyjny) w populacji ogółem wynosił 29,0% i był ponad dwukrotnie wyższy od udziału osób w wieku poprodukcyjnym, tj. 60/65 lat i więcej, który wynosił 12,8%. 
Na skutek zachodzących procesów starzenia się populacji, czyli rosnącego udziału osób starszych i malejącego udziału osób najmłodszych, w 2012 r. udziały obu grup niemal zrównały się. Dla osób w wieku przedprodukcyjnym wyniósł 18,3%, zaś dla osób w wieku poprodukcyjnym 17,8%. Prognoza GUS z 2008 r. przewidywała, że procesy te będą kontynuowane i w 2035 r. stosunki udziałów obu grup wiekowych ulegną odwróceniu w porównaniu z sytuacją z początku lat 90ych: osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły 26,7%, zaś osoby w wieku przedprodukcyjnym 15,6%.


Prognoza zmiany wielkości populacji według wybranych grup wiekowych

Źródło: GUS

W latach 1990-2005 rosła także dynamicznie liczba osób w wieku tzw. produkcyjnym niemobilnym (tj. 45-59/64 lata), następnie wzrost ten wyhamował, a w ostatnich latach liczba tych osób zmniejszyła się nieco. Zgodnie z prognozą GUS populacja tych osób będzie zmniejszała się do ok. 2020 r., następnie zaś będzie ponownie rosła dynamicznie, ze względu na przechodzenie do tej grupy osób z populacji w wieku produkcyjnym mobilnym.
Prognoza zmiany wielkości populacji według grup wiekowych

Źródło: GUS

Liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) utrzymywała się w przeciągu ostatnich 20 lat na poziomie mniej więcej stałym. Jednak zgodnie z prognozą GUS, od roku 2013 liczba ta będzie nieustannie zmniejszała się, co, biorąc pod uwagę wyżej opisane procesy, radykalnie zmieni dotychczasową strukturę wiekową populacji.