środa, 25 września 2013

Obalamy medialne mity: bezrobocie młodych w UE.

Podawanie przez media w sposób wybiórczy informacji na temat bezrobocia w Unii Europejskiej może zniekształcać obraz rzeczywistości. To ważki problem, chociażby ze względu na to, kogo decydenci będą traktować jako najbardziej newralgiczną grupę pod względem bezrobocia.
Media podają np. że bezrobocie wśród młodych osób w Hiszpanii przekracza 50 proc., co w wielu odbiorcach rodzi przekonanie, że ponad połowa młodych osób w tym kraju jest bezrobotna. Tymczasem rzeczywistość jest inna. Faktyczna populacja, do której odnoszą się media to po pierwsze osoby bezrobotne w wieku 15-24 lata, a więc liczba ta nie obejmuje chociażby młodych osób w wieku 25-29 lat. Po drugie, osoby, do których odnoszą się media, stanowią ponad 50 proc. populacji, ale aktywnych zawodowo. Ogromna część populacji, której nie bierze się pod uwagę to bierni zawodowo. Bierność zawodowa w przeważającej mierze u młodych osób wynika zaś głównie z pobierania nauki. Razem z aktywnymi zawodowo bierni zawodowo stanowią całą populację młodych osób. W takiej grupie udział młodych bezrobotnych stanowi nieco ponad 20 proc.

Oczywiście, jest to nadal bardzo duży udział, jednak mimo wszystko nie tak przerażający, jak podawana wybiórczo informacja o ponad 50%. Widzimy jednocześnie, że bezrobotni z grup wiekowych 25-34 i 35-44 lata stanowią większe populacje od osób w wieku 15-24 lata.

Wykres: Status zawodowy według grup wiekowych w Hiszpanii w 2012 r.
 Źródło: Eurostat
Z tego względu należy brać pod uwagę prezentowanie innych wskaźników niż stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata, bardziej miarodajnych - np. udziału bezrobotnych wśród pełnej populacji młodych osób w wieku 15-24 lata (bądź 15-29 lata), bądź stopy bezrobocia wśród absolwentów (15-30 lata - taką kategorię w ostatnim czasie wprowadził GUS do swoich opracowań Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności).

Przytoczone powyżej liczby dotyczyły Hiszpanii, ze względu na jaskrawość przykładu, ale problem w prezentowaniu danych na temat bezrobocia dotyczy wszystkich krajów UE, w tym Polski. W Polsce stopa bezrobocia w 2012 r. wyniosła 26,5%, podczas gdy udział bezrobotnych w pełnej populacji osób w wieku 15-24 lata 8,9%.


 Wykres: Status zawodowy według grup wiekowych w Polsce w 2012 r.
  Źródło: Eurostat